header_image
Resultats de la cerca

Serveis Jurídics

L’Administració col·labora amb un equip d’advocats externs, tenint els mateixos contrastada experiència en la resolució de temes jurídics, tant extrajudicials com judicials, especialment en l’àmbit de la propietat horitzontal, si bé també arriba altres àmbits, que es relacionen.

Javier Magriña,
Advocat,
Col·legiat 1307 del ICAT.

Procediments judicials (civil i penal)

Els diferents col·laboradors posseeixen dilatada experiència en temes judicials, tant de reclamació com de defensa, en temes tant civils com penals, la qual cosa és d’indubtable utilitat per a la consecució dels interessos dels clients que ho requereixin.

 • Reclamacions de quantitat
 • Incompliment de contractes
 • Defensa penal

Propietat horitzontal

Ofereixen assessorament en tot tipus de procediments judicials i extrajudicials derivats de la propietat horitzontal, sent així d’utilitat per a les comunitats de propietaris.

 • Reclamació quotes impagades (morositat).
 • Vicis constructius.
 • Estatuts
 • Mancomunitats, subcomunitats.

Contractació

Igualment gestionen, redacten i supervisen tot tipus de contractes, així com incidències de tota mena que sorgeixin en la vida d’aquests, i així entre d’altres:

 • Arrendaments urbans.
 • Compraventa (tant nacional com internacional)
 • Pagues i senyals.
 • Gestions davant al Notari per a l’atorgament de la corresponent escriptura pública.
 • Col·laboració externa empresarial.
 • Distribució en exclusiva.

Arrendaments urbans

Ofereixen assessorament extrajudicial i judicial en relació a tot tipus de qüestions derivades d’arrendaments

 • Reclamació de rendes.
 • Increments lloguer.
 • Obres realitzades per l’inquilí.
 • Desnonaments.

Sinistres / accidents

 • Reclamació i defensa sinistres de trànsit (danys materials i lesions)
 • Danys per aigua.
 • Danys elèctrics.