header_image
Resultats de la cerca

Serveis Tècnics

Inspecció Tècnica d'Edificis

Inspecció Tècnica d’Edificis – ITE

La Inspecció Tècnica d’Edificacions, més coneguda per les seves sigles ITE, és la inspecció per la qual ha de passar tot edifici amb una antiguitat determinada per tal de valorar si reuneix tots els requisits de seguretat.

Com s’ha de passar la ITE?

Aquesta inspecció requereix d’una visita presencial del tècnic homologat en què comprovarà els elements comuns de l’immoble tals com les façanes, terrats, instal·lacions de sanejament i fontaneria, etc. En principi no requerirà accedir a habitatges particulars, excepte en casos en què el tècnic ho vaig considerar rellevant.
Si el professional encarregat de realitzar la inspecció acredita que l’edifici està en bon estat i reuneix totes les condicions de seguretat necessàries, la ITE serà aprovada. En aquest cas serà el mateix tècnic el qual tramitarà la documentació necessària perquè quedi reflectit en els organismes pertinents la resolució favorable de l’edifici en qüestió, convocant al mateix per a una nova revisió en 10 anys.

Qui ha d’encarregar l’ITE?

L’obligació recau sobre els propietaris (públics o privats) o de la Comunitat de propietaris en cas que existeixi.

Quan has de fer la ITE? Hi ha algun límit?

L’antiguitat a partir de la qual les construccions i edificacions estan obligades i la seva periodicitat, dependrà de la normativa de l’Ajuntament i / o comunitat autònoma.
En el cas de les comunitats autònomes i ajuntaments que no hi hagi cap normativa específica al respecte, es realitzarà a partir de 50 anys d’antiguitat a partir de la data de finalització o reconstrucció, i només serà aplicable a aquells municipis amb una població superior a 25.000 habitants, llevat que les comunitats autònomes fixin altres estàndards poblacionals i en aquells que les administracions incloguin en les àrees o els entorns metropolitans que delimitin.

Certificados de Eficiencia Energética

Certificats d’Eficiència Energètica

Des de l’1 de juny de 2013, tots els immobles de lloguer o venda han de disposar del certificat d’eficiència energètica.

El certificat d’eficiència energètica o certificat energètic és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un immoble.

En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica conclou amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres.

Aquest certificat és obligatori, llevat d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.

Qui ha de realitzar el CEE?

L’obligació de disposar del CEE és dels propietaris. No obstant això, només és obligatori per a aquells que vulguin llogar o vendre el seu immoble.

La CEE la realitzen tècnics qualificats, especialitzats en aquest àmbit. Altres agents com notaris o Agents de la Propietat Immobiliària (API) no la poden realitzar. No obstant això, han d’informar el client de l’obligatorietat de disposar l’Etiqueta Energètica (obtinguda mitjançant la presentació del CEE a l’ICAEN per part d’un tècnic competent) en el moment de la compravenda o lloguer de l’immoble.

Què és l’Etiqueta Energètica?

L’Etiqueta Energètica és el document atorgat per la Generalitat de Catalunya que identifica l’ immoble i informa de la qualificació obtinguda a la CEE. La seva vigència és de 10 anys.

Cédula Habitabilidad

Què és la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que l’immoble compleix els requisits d’habitabilitat, que exigeix ​​el decret d’aplicació en funció de l’any de construcció de l’immoble. Actualment està vigent el Decret 141/2012.
Aquest document caduca al cap de 15 anys de la seva expedició i s’ha de tramitar de nou un cop transcorregut el període.

Quan és necessària la cèdula d’habitabilitat?

És obligatori que tots els habitatges tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent, segons estableix l’artícle 9 del decret 141/2012.

Addicionalment, necessitarà disposar de la cèdula per realitzar algunes gestions: Cal tenir vigent la cèdula per llogar i vendre un habitatge i perquè les companyies d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions facin el subministrament als habitatges. Els bancs i caixes poden exigir-la com a condició per a atorgar una hipoteca. També és necessària per al reagrupament familiar d’estrangers

Quina documentació es necessita per tramitar la cèdula?

  • Per tramitació de la cèdula d’habitabilitat caldrà:
  • La fotocòpia de DNI del sol·licitant, dades de contacte: telèfon i correu electrònic.
  • Escriptures o documentació de l’immoble que justifiqui l’antiguitat d’aquest.
  • En cas de renovació de cèdula d’habitabilitat, còpia de la cèdula caducada